Grupptänkande


Grupptänkande kan beskrivas som ett fenomen när medlemmar av en grupp strävar efter att uppnå konsensus och samstämmighet i sina åsikter och beslut, även om det kan innebära att de avviker från sin egen personliga bedömning eller rationellt tänkande. Det är ett sätt för gruppen att upprätthålla samhörighet och undvika konflikter eller spänningar inom gruppen.

Grupptänkande kan uppstå av olika anledningar, såsom när gruppen känner stark samhörighet eller när det finns en auktoritär ledare som styr diskussionen och beslutsfattandet. Det kan också vara resultatet av begränsad information eller brist på olika perspektiv och alternativ som övervägs.

Kännetecken för grupptänkande inkluderar en stark vilja att uppnå enhällighet, motvilja att ifrågasätta gruppens åsikter eller beslut, avvisande av alternativa idéer och tendensen att förstärka gruppens befintliga åsikter genom selektiv informationssökning eller tolkning.

En grupp som har hamnat i ett grupptänkande kommer att ta sämre, kanske till och med katastrofala, beslut.

Irvin Janis har myntat begreppet Grupptänkande och presenterade sin forskning i boken ”Groupthinking” 1972. Där presenterade han en studie på en grupp som ena gången tog fantastiska beslut och andra gånger tog nära på katastrofala beslut.

Hur uppstår grupptänkande?

Janis föreslog att det kan uppstå ett grupptänkande när det finns:

 • En stark, övertygande gruppledare.
 • En för hög grad av gruppsammanhållning.
 • Intensiv press utifrån att fatta ett bra beslut.

Det är allmänt känt att beteenden som kan liknas vid grupptänkande finns i många olika situationer och grupper.

Symtom

  Rationalisering: Rationalisering sker då gruppen genom diskussioner övertygar sig själva om att de gemensamma besluten är det rätta.

  Självgodhet: Efter några framgångar börjar gruppen tro att alla beslut de tar är bra.

  Stereotyper: Gruppen kan se utomstående som annorlunda, andra har en lägre moral eller saknar kunskap och kompetens: ”Det vet vi ju, IT-avdelningen har ju aldrig haft något fokus på kunderna”.

  Strategier för att utveckla sunda och stabila team

  • Tydliga mål och roller: Se till att alla i teamet har en tydlig förståelse för de övergripande målen och deras individuella roller och ansvar. Detta skapar fokus och bidrar till att undvika förvirring eller överlappningar.
  • Mångfald och inkludering: Sträva efter att skapa mångfald i teamet, inklusive olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Mångfald främjar kreativitet och innovation och minskar risken för grupptänkande.
  • Öppen kommunikation: Skapa en miljö där medlemmarna känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och idéer. Främja öppen dialog, aktivt lyssnande och konstruktiv feedback. Detta bygger tillit och uppmuntrar till samarbete.
  • Tydliga och rättvisa processer: Etablera tydliga och rättvisa processer för beslutsfattande, konflikthantering och uppgiftsfördelning. Detta bidrar till att skapa tillit och förhindrar känslan av orättvisa eller partiskhet.
  • Utveckla teamets förmågor: Erbjud kontinuerlig utbildning och utveckling för att stärka teamets färdigheter och kompetenser. Detta kan innefatta teambuildingaktiviteter, workshops eller individuell coachning.
  • Bygg tillit och samarbete: Skapa en kultur där medlemmarna stödjer varandra och samarbetar för att nå gemensamma mål. Främja samarbete och ömsesidig respekt genom att uppmuntra till att dela kunskap, erfarenheter och idéer.
  • Hantera konflikter konstruktivt: Konflikter kan uppstå i alla team, men det är viktigt att hantera dem på ett konstruktivt sätt. Främja öppen kommunikation och uppmuntra till att lösa konflikter genom dialog och kompromisser.
  • Uppmuntra till laganda: Skapa en känsla av gemenskap och laganda genom att fira framgångar, erkänna prestationer och främja samarbete. Detta bidrar till att skapa en positiv och motiverande arbetsmiljö.

  Kommunikation och beteende

  För en effektiv teamutveckling behöver teamet utveckla sin förmåga att kommunicera med varandra. Att arbeta med insikter om de beteenden och kommunikationsstilar som finns i teamet och som påverkar alla är alltså nyckeln till en bra start.

  Extended DISC hjälper till för att bygga sunda och stabila team genom att öka medvetenheten om individuella preferenser och främja bättre kommunikation och samarbete. 

  Teammedlemmarna kommer att förstå hur det egna beteendet påverkar dynamiken i ett team.

  Extended DISC Teamanalys skapar förståelse i grupper och får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och olika sätt att uttrycka oss.

  Utveckla gruppen till ett team

  Upptäck potentialen i ditt team med Extended DISC Teamanalyser – ett verktyg som stärker er samarbetsförmåga och utökar organisationens framgång.

  Genom att fokusera på era styrkor och utvecklingsbehov ger vår innovativa teamanalys er en djupare insikt i hur ni kan utvecklas tillsammans.

  Vår Teamanalys tar er bortom ytan och hjälper er att se varje individ som en unik resurs med sina egna styrkor. Genom att öka medvetenheten om era olikheter kommer ni att upptäcka att dessa skillnader är nyckeln till er gemensamma framgång. Tillsammans kan ni skapa en starkare och mer effektiv arbetsmiljö där varje medlem kan bidra till sin fulla potential.

  Ta steget mot en mer framgångsrik och harmonisk teamdynamik med Extended DISC Teamanalyser. Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan hjälpa er att uppnå era mål som ett sammanhållet och dynamiskt team.