Kulturen hos ledarna påverkar hela organisationen


Ledare har dubbla roller när det kommer till kulturen inom en organisation. För det första har de sin egen ledningsgruppskultur; hur de kommunicerar inom ledningsgruppen, fattar beslut, sätter upp mål och delar ansvar. För det andra, eftersom deras beslut och beteenden påverkar alla andra i organisationen, ligger kulturen i ledningsgruppen till grund för kulturen i hela organisationen.

Organisationskultur hänvisar till delade värderingar, övertygelser och beteenden som formar och påverkar hur ett företag fungerar och interagerar med sina anställda, kunder och intressenter. Det inkluderar företagets mission, vision och övergripande image och kan ha en betydande inverkan på organisationens framgång.

Organisationskulturens utmaningar

Fördelar med att utveckla en stark organisationskultur

Att utveckla en stark organisationskultur har dock många fördelar:

 1. Ökar medarbetarnas engagemang vilket leder till förbättrad prestation och produktivitet.
 2. Minskar personalomsättningen och förenklar rekrytering av anställda.
 3. Skapar större känsla av gemenskap och gemensamt syfte bland anställda vilket leder till bättre samarbete och teamarbete.
 4. Förbättrad kommunikation och säkrare beslutsfattande då stark kultur främjar en öppen och transparent dialog.
 5. Större vilja till förändringar och utmaningar. En positiv kultur kan hjälpa anställda att anpassa sig och förbli fokuserade på att uppnå mål istället för att fokusera på utmaningar som förändringar skapar.
 6. Större tillfredsställelse i arbetet vilket leder till en mer positiv arbetsmiljö och större allmänt välbefinnande för de anställda.
 7. Anpassning av medarbetarnas beteende gällande företagets värderingar och mål. Detta leder till ett mer effektivt genomförande av företagets strategi.

Steg för att utveckla en organisationskultur

Att utveckla en organisationskultur kan vara en komplex process, men några steg som organisationer kan ta inkluderar:

 1. Definiera ditt företags värderingar och uppdrag: Etablera en tydlig uppsättning värderingar och en uppdragsbeskrivning som kommer att styra de anställdas beteende och beslutsfattande.
 2. Kommunicera värderingarna och uppdraget: Se till att värderingarna och uppdraget kommuniceras tydligt och konsekvent till alla anställda.
 3. Föregå med gott exempel: Se till att ledare inom organisationen modellerar det beteende som förväntas av anställda, och att de hålls ansvariga för att upprätthålla företagets värderingar.
 4. Uppmuntra medarbetarnas deltagande: Uppmuntra medarbetarna att ge input och feedback om företagets kultur och värderingar, och att själva ta ägarskap för kulturen.
 5. Belöna och erkänn positivt beteende: Belöna och erkänn anställda som förkroppsligar företagets värderingar och bidrar till en positiv kultur.
 6. Utvärdera och förbättra kontinuerligt: Utvärdera kontinuerligt kulturens effektivitet och gör ändringar som behövs för att säkerställa att den förblir i linje med företagets mål och värderingar.
 7. Gör kultur till en del av företagets strategi: Integrera företagets kultur i dess övergripande strategi och beslutsprocess.
 8. Var öppen för förändringar och lyssna på feedback: Var öppen för förändringar och förbättringar i kulturen, lyssna på feedback och agera därefter.

Strategier för att övervinna organisationskulturutmaningar

Verktyg som utvecklar organisationskulturer

Att mäta ett företags kultur är en utmaning, men vi erbjuder en rad verktyg som ger er ett värdefullt underlag på den rådande kulturen samt ledarnas förmåga att förmedla den önskvärda kulturen.

FinxS 360° Feedback

360-gradersutvärderingar kan användas för att samla feedback om den nuvarande kulturen från en mängd olika intressenter, inklusive anställda, chefer och ledare. Att mäta grundprinciper för ledarskapet kan vara en utmaning. FinxS 360° Feedback ger återkoppling på hur era ledare speglar er kultur. Skräddarsy frågeformuläret och få fram återkoppling på hur era ledare efterlever företagets värderingar och kultur.

Syftet med FinxS 360° Feedback är att mäta och skapa förståelse för beteenden, attityder och kompetenser samt att få en gapanalys mellan självbild och andras upplevelse. Återkopplingen är inte en persons åsikt utan speglar en bredare uppfattning och ger en klar återkoppling på hur personens beteende uppfattas av andra. Den ger även en tydlig karta för utveckling.

Extended DISC kulturanalyser

Extended DISC Kulturanalys kan användas för alla grupper där man vill arbeta med team- och företagskulturen. Varje team är unikt! Teamkultur är alltid en kombination av kompromisser mellan teammedlemmarnas individuella kulturer. Ju fler teammedlemmar som har liknande beteendeegenskaper, desto mer speglar teamkulturen dessa gruppmedlemmars preferenser. Att hantera en teamkultur kräver bland annat att man förstår teammedlemmarna och historien bakom varje teammedlem. Teamets berättelse (teamets kultur) är summan av medlemmarnas berättelser (teamets personliga kulturer).

Att utveckla en teamkultur kräver:

 • förståelse för varje teammedlem
 • identifiering av styrkan i teamkulturen i dess nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av teamkulturens utmaningar i sin nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av utvecklingsbehovet
 • identifiering av sätt att få teamkulturen att acceptera förändringarna