Extended DISC Personprofil för ledare PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80596915Moderna ledare är de ledare som låter sina medarbetare bli skickligare än de själva. Att låta dem utvecklas i dessa roller skapar energi och lust i organisationen. Detta kräver att vi som ledare har en god insikt om vårt eget beteende samtidigt som vi skall möta varje medarbetare utifrån den kommunikationsstil som han eller hon har. Extended DISC Personprofil för ledare utvecklar chefer och ledare att möta både individer och team.

På samma sätt som standardprofilen bygger Extended DISC Personprofil för ledare på inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Inte heller här finns några korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Profilen talar inte om ifall en person är en bra ledare eller inte, den talar om den naturliga ledarstilen som personen har.

De fyra kvadrat modellen

Extended DISC Personprofil för ledare används 4Q modellen, som är den mest använda beteendemässiga ramarna inom mänsklig- och organisationsutveckling. Modellen utvecklades i sin nuvarande form i början av 1990-talet. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och det kan användas i många olika situationer. Det är också grunden för många bedömningsverktyg, inlärningsteorier och utbildningskoncept världen över. Extended DISC Diamanten och flexibilitetszonerna baserar sig på 4Q modell.

Din naturliga ledarstil
Vår naturliga ledarstil kan med lätthet demonstreras i Extended DISC Diamanten. Genom att jobba med diamanten kan vi se vilken ledarstil som känns mest naturlig, och därmed tar mindre energi, samt vilken ledarstil som inte känns lika naturlig, och därmed tar mera energi.

Extended DISC Diamanten

En av de odiskutabla styrkorna i Extended DISC Diamanten. Genom diamanten kan ledare även få en tydlig bild av det team som han eller hon leder. Ledaren får då kännedom om vilka naturliga reaktioner och beteendestilar de olika teammedlemmarna har. Diamanten klassificerar inte ledare som bra eller dåliga utan visar på olikheter i våra beteenden och våra kommunikationsstilar. Extended DISC Diamanten är en beteendekarta. Dess styrka är förmågan att ge ledaren en helhetsbild av ett team och kan hjälpa ledaren att leda sitt team mera strategiskt.

Beteendekompetenser

Extended DISC Personprofil för ledare erbjuder en stor mängd beteendekompetenser kopplade till ledarskap.

Denna sida använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil".

"Inte naturligt stil" visar de objekt som kräver mer energi från dig.

"Naturligt stil" visar de objekt som kräver mindre energi från dig.

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra" . Med andra ord, när en av dina beteendekompetenser visar på att det inte är din naturliga stil, betyder det inte att du inte kan göra mycket bra i det området. I själva verket kanske du utmärker dig i detta område. Resultaten indikerar helt enkelt att du måste spendera mer medveten ansträngning, koncentration och energi ur en beteendevetenskaplig aspekt.

Reflektionsmaterial

Extended DISC Personprofil för ledare innehåller även flera sidor med reflektionsövningar som är kopplade till den informationen som ledaren har fått genom profilen. Dessa frågor skall stödja ledaren att utveckla sitt ledarskap och leda medarbetarna.

Stressprofil

Extended DISC Personprofil för ledare innehåller även en stressprofil. Här kan ledaren se vilka situationer som skapar stress, hur han eller hon beter sig i pressade lägen samt vilka aktiviteter som kan minska upplevelsen av stress.

 Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige