En stark företagskultur – Varför är det allas ansvar?


I dagens dynamiska affärsvärld är företagskultur inte längre en uppgift som kan lämnas till HR-avdelningen eller ledningsgruppen. Det har blivit tydligt att företagskultur är något som genomsyrar hela organisationen och är allas ansvar. Från medarbetarna till högsta ledningen spelar var och en en avgörande roll i att forma och upprätthålla en hälsosam och framgångsrik företagskultur.  

Företagskultur hänvisar till delade värderingar, övertygelser och beteenden som formar och påverkar hur ett företag fungerar och interagerar med sina anställda, kunder och intressenter. Det inkluderar företagets mission, vision och övergripande image och kan ha en betydande inverkan på organisationens framgång.

Företagskulturens utmaningar

Trots de fördelar som en stark företagskultur kan ge, finns det också utmaningar som organisationer kan möta när de försöker etablera och upprätthålla en sund kultur. Här är några vanliga utmaningar som kan uppstå:

 • Motstånd mot förändring: Att förändra en befintlig företagskultur kan möta motstånd från medarbetare och ledare som är vana vid den nuvarande kulturen. Det kan kräva tålamod och uthållighet att övertyga och involvera alla i processen för att säkerställa framgång.
 • Brister i kommunikation: En bristande kommunikation kan underminera företagskulturen. Om förväntningar och värderingar inte kommuniceras tydligt eller om det finns en klyfta mellan ledningen och medarbetarna kan det uppstå missförstånd och frustration som påverkar kulturen negativt.
 • Konflikter och motstridiga värderingar: I en organisation med olika individer och bakgrunder kan det uppstå konflikter och motstridiga värderingar. Om dessa inte hanteras på ett konstruktivt sätt kan det leda till spänningar och underminera den önskade företagskulturen.
 • Brister i ledarskapet: Ledarskapets roll är avgörande för att forma och upprätthålla en stark företagskultur. Om ledningen inte är engagerad, saknar konsekvens i sitt agerande eller inte lever i linje med företagets värderingar, kan det underminera förtroendet och engagemanget från medarbetarna.
 • Svårigheter med skalbarhet: Att upprätthålla en stark företagskultur när organisationen växer kan vara en utmaning. Det kan bli svårt att behålla samma känsla av samhörighet och gemensamma värderingar när nya medarbetare ansluter sig. Det kräver kontinuerlig uppmärksamhet och anpassning för att säkerställa att kulturen förblir levande och meningsfull för alla.
 • Globala och mångkulturella utmaningar: För organisationer med global närvaro eller mångkulturella team kan det vara utmanande att skapa och integrera en enhetlig företagskultur. Kulturella skillnader, språkbarriärer och olika förväntningar kan kräva en mer anpassningsbar och inkluderande strategi för att möta behoven hos olika grupper.

Så varför skall vi utveckla en stark organisationskultur?

Att skapa en stark företagskultur kan ge en rad fördelar för organisationen. Här är några av de främsta fördelarna:

 1. Attraktionskraft för talanger: En stark företagskultur fungerar som en magnet för talanger. När ditt företag har ett rykte om sig att vara en hälsosam och trivsam arbetsmiljö, blir det mer attraktivt för kompetenta individer att vilja ansluta sig till organisationen.
 2. Ökat medarbetarengagemang: En sund företagskultur främjar medarbetarengagemang. När medarbetare känner sig uppskattade, delaktiga och involverade i företagets mål och vision, ökar deras motivation och arbetsglädje.
 3. Förbättrad produktivitet och prestation: När medarbetare trivs och känner sig motiverade, ökar produktiviteten och prestationen. En stark företagskultur främjar samarbete, kommunikation och effektiva arbetsflöden, vilket leder till bättre resultat och ökad effektivitet.
 4. Minskad personalomsättning: Genom att skapa en trivsam arbetsmiljö och främja medarbetarnas välmående minskar risken för personalomsättning. Nöjda och engagerade medarbetare är mer benägna att stanna kvar i organisationen på lång sikt, vilket minskar kostnaderna och ansträngningen för att rekrytera och utbilda nya medarbetare.
 5. Innovativt klimat: En stark företagskultur uppmuntrar till innovation och kreativitet. När medarbetare känner sig trygga att dela idéer och utmana befintliga tankesätt, kan nya innovationer och lösningar uppstå. En kultur som uppmuntrar till lärande och experiment ger utrymme för tillväxt och framsteg.
 6. Starkt varumärke och lojala kunder: En positiv företagskultur kan bidra till att bygga ett starkt varumärke. När organisationen värderar sina medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö, sprids detta till kunder och intressenter.

Steg för att utveckla en företagskultur

Att utveckla en företagskultur kan vara en komplex process, men några steg som organisationer kan ta inkluderar:

 • Tydlig vision och värderingar: Definiera en tydlig vision för företaget och identifiera dess kärnvärderingar. Kommunicera dessa till alla medarbetare och se till att de är vägledande för företagets beslut och beteende.
 • Ledarskapets förebild: Ledare spelar en central roll i att forma företagskulturen. Det är viktigt att ledare agerar som förebilder och lever i linje med företagets värderingar. De bör vara engagerade, öppna för dialog och skapa en atmosfär av tillit och samarbete.
 • Kommunikation och transparens: Öppen kommunikation är avgörande för att bygga en stark företagskultur. Skapa kanaler för dialog och feedback, både vertikalt och horisontellt inom organisationen. Dela relevant information och involvera medarbetare i beslutsfattandet när det är möjligt.
 • Rekrytering och anställning: Välj medarbetare som delar företagets värderingar och kan bidra till kulturen. Utforma rekryteringsprocessen för att bedöma både kompetens och kulturell passform.
 • Utbildning och utveckling: Investera i kontinuerlig utbildning och utveckling för medarbetarna. Ge möjligheter till kompetenshöjning och personlig tillväxt. Detta visar att företaget värderar sina anställdas utveckling och hjälper till att skapa en lärande kultur.
 • Belöna och erkänn: Implementera belöningssystem och erkännande för att fira prestationer och positivt beteende som är i linje med företagets värderingar. Det kan vara i form av bonusar, utmärkelser, erkännande i företagskommunikationen eller andra passande sätt att visa uppskattning.
 • Flexibilitet och inkludering: Skapa en kultur som främjar flexibilitet och inkludering. Tillåt medarbetare att arbeta på det sätt som passar deras individuella behov och främja mångfald och inkludering i arbetsmiljön.

Verktyg som utvecklar företagskulturer

Att mäta ett företags kultur är en utmaning, men vi erbjuder en rad verktyg som ger er ett värdefullt underlag på den rådande kulturen samt ledarnas förmåga att förmedla den önskvärda kulturen.

FinxS 360° Feedback

360-gradersutvärderingar kan användas för att samla feedback om den nuvarande kulturen från en mängd olika intressenter, inklusive anställda, chefer och ledare. Att mäta grundprinciper för ledarskapet kan vara en utmaning. FinxS 360° Feedback ger återkoppling på hur era ledare speglar er kultur. Skräddarsy frågeformuläret och få fram återkoppling på hur era ledare efterlever företagets värderingar och kultur.

Syftet med FinxS 360° Feedback är att mäta och skapa förståelse för beteenden, attityder och kompetenser samt att få en gapanalys mellan självbild och andras upplevelse. Återkopplingen är inte en persons åsikt utan speglar en bredare uppfattning och ger en klar återkoppling på hur personens beteende uppfattas av andra. Den ger även en tydlig karta för utveckling.

Extended DISC kulturanalyser

Extended DISC Kulturanalys kan användas för alla grupper där man vill arbeta med team- och företagskulturen. Varje team är unikt! Teamkultur är alltid en kombination av kompromisser mellan teammedlemmarnas individuella kulturer. Ju fler teammedlemmar som har liknande beteendeegenskaper, desto mer speglar teamkulturen dessa gruppmedlemmars preferenser. Att hantera en teamkultur kräver bland annat att man förstår teammedlemmarna och historien bakom varje teammedlem. Teamets berättelse (teamets kultur) är summan av medlemmarnas berättelser (teamets personliga kulturer).

Att utveckla en teamkultur kräver:

 • förståelse för varje teammedlem
 • identifiering av styrkan i teamkulturen i dess nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av teamkulturens utmaningar i sin nuvarande och framtida miljö
 • identifiering av utvecklingsbehovet
 • identifiering av sätt att få teamkulturen att acceptera förändringarna