Implementera & bevara organisationens värderingar

Utveckla företagsvärderingar

Medan många företag fokuserar på att uppnå maximal vinst, är det också viktigt att ha en djupare förståelse för de värderingar som företaget står för och att de praktiseras dagligen.

Att implementera och bevara värderingar i en organisation handlar om att skapa en kultur där de anställda förstår och värdesätter företagets mission och värdet av företaget. Detta kräver kommunikation, utbildning och praktisk tillämpning. Genom att kommunicera värderingarna klart och tydligt och att utbilda medarbetarna om deras betydelse samt att följa värderingarna i praktiken, kan organisationer skapa en positiv kultur där medarbetarna känner ett värde i det dagliga arbetet.

En organisation som bevarar sina värderingar uppnår flera fördelar. För det första, genom att ha klara och definierade värderingar, kan organisationen attrahera de bästa talangerna. Detta beror på att de anställda, som delar samma värderingar med företaget, är mer benägna att vara engagerade och produktiva. För det andra, i en stark företagskultur som är baserad på värderingar, är personalomsättningen lägre och lojaliteten hos medarbetarna högre. Slutligen kan en organisation, som är tydlig med sina värderingar, skapa ett starkt och väl förankrat varumärke.

Att implementera och bevara värderingar i en organisation är en utmaning som kräver engagemang och hårt arbete, men det är också en investering som kan ge långsiktiga fördelar för organisationen.

bevara och utveckla företagets värderingar

5 steg för att implementera och bevara organisationens värderingar

Säkerställ att alla är med på tåget

Säkerställ vid varje rekrytering att kandidatens personliga värderingar stämmer överens med organisationens. Det bästa betyget en organisation kan få är när kunderna refererar till organisationens värderingar utan att faktiskt känna till dem.

Definiera organisationens värde & syfte

Att tillhöra ett sammanhang med ett större syfte ger ett värde för varje individ. När medarbetarna förstår både värdet och syftet med organisationen kommer de  kunna förstå vad de skapar tillsammans.

Var konsekvent i alla handlingar

Värderingarna bör vara riktmärket i alla processer i organisationen!

 • Beslutsfattande
 • Mötesagendor
 • Rekryteringar
 • Kommunikation
 • Medarbetarsamtal
 • Strategier
 • Problemlösning
 • Konflikthantering
 • Mål
 • Marknadsföring
 • Kick-off
 • Handlingsplaner
 • Reklamationer
 • Utbildningar

Förklara orden i detalj

Värdeord kan lätt bli både abstrakta och generella och alla kan göra egna tolkningar av vad orden betyder. Risken blir då att en organisation plötsligt har hundratals olika värderingar som styr. Förklara varje värdeord. Förklara vad ordet betyder just för er organisation. Vad betyder ord som innovativa, modiga, flexibla, trygga och så vidare.

Följ upp och stötta ledarna

Om inte ledarna följer värderingarna i varje liten handling kommer värderingarna endast bli vackra ord som är skrivna på hemsidan eller på en tavla i receptionen. Om det visar sig att ledarna i en organisation inte följer organisationens värderingar kan detta göra mera skada än om organisationen inte skulle ha gemensamma värderingar alls.

Ledarens roll

Ledaren har en avgörande roll i att implementera och bevara värderingar i en organisation. Det är ledarens ansvar att vara en förebild och leva upp till organisationens värderingar, samt att kommunicera dem klart och tydligt till hela teamet. Ledaren bör också se till att alla anställda är medvetna om organisationens värderingar och vad de innebär för deras arbete.

Genom att aktivt stödja organisationens värderingar och uppmuntra andra att göra detsamma kan ledaren skapa en kultur där värderingar är viktiga och följs dagligen. Ledaren är nyckeln till att implementera och bevara värderingar i en organisation. Genom att vara en förebild, kommunicera tydligt och att aktivt stödja organisationens värderingar kan ledaren skapa en positiv företagskultur där värderingar är viktiga och följs dagligen.

Tips till ledare vid värderingsarbete

Tips till ledaren

Här är några sätt som en ledare kan säkerställa att organisationens värderingar implementeras och bevaras:

Lev upp till organisationens värderingar: Ledaren bör vara en förebild genom att leva upp till organisationens värderingar i sitt eget beteende och agerande. Detta innebär att hen ska vara konsekvent i sina handlingar och inte göra något som går emot organisationens värderingar.

Kommunicera tydligt: Ledaren bör kommunicera organisationens värderingar klart och tydligt till alla anställda. Detta kan ske genom att kommunicera värderingarna i anställningsintervjuer, introduktionsprogram, företagspresentationer och på alla sätt som är lämpliga för organisationen.

Uppmuntra till samtal och feedback: Ledaren bör uppmuntra till öppna samtal om organisationens värderingar och ta emot feedback från de anställda. Detta kan hjälpa till att säkerställa att organisationens värderingar förblir relevanta och meningsfulla för alla.

Integrera värderingar i beslutsfattande och strategiutveckling: Ledaren bör se till att organisationens värderingar beaktas vid beslutsfattande och när strategier utvecklas. Detta kan hjälpa till att säkerställa att organisationen rör sig i rätt riktning i linje med sina värderingar.

Utbilda anställda om organisationens värderingar: Ledaren bör se till att alla anställda är medvetna om organisationens värderingar och vad de innebär för deras arbete. Detta kan ske genom att utbilda anställda om organisationens värderingar och hur de påverkar deras dagliga arbete.

Hur följer man upp ett värderingsarbete?

Feedback 360° är en process där feedback samlas in från olika källor, till exempel från medarbetare, kollegor och överordnade, för att utvärdera en persons prestation och beteende på arbetsplatsen. Det är en användbar metod för att följa upp ledarnas värderingsarbete eftersom det ger en helhetsbild av ledarens prestation och beteende i organisationen.

Följ upp ledarskapet

Här är några sätt som feedback 360° kan användas för att följa upp ledarnas värderingsarbete:

 1. Utvärdera hur ledaren lever upp till organisationens värderingar: Genom att inkludera organisationens värderingar i feedbackprocessen kan man utvärdera hur väl ledaren lever upp till dessa värderingar. Feedbacken kan användas för att identifiera områden där ledaren behöver förbättra sitt beteende för att vara mer i linje med organisationens värderingar.
 2. Identifiera områden där ledaren kan förbättra sin kommunikation om värderingar: Feedback 360° kan också hjälpa till att identifiera områden där ledaren kan förbättra sin kommunikation om organisationens värderingar. Genom att inkludera frågor som rör ledarens kommunikation om värderingar kan man utvärdera hur effektivt ledaren kommunicerar organisationens värderingar till medarbetarna.
 3. Utvärdera om ledaren uppmuntrar till en kultur som är i linje med organisationens värderingar: Genom att inkludera frågor om hur väl ledaren uppmuntrar till en kultur som är i linje med organisationens värderingar kan man få en uppfattning om hur effektivt ledaren arbetar för att bevara organisationens värderingar i organisationen.

Genom att använda feedback 360° för att följa upp ledarnas värderingsarbete kan organisationen få en tydligare bild av hur väl ledarna arbetar för att bevara organisationens värderingar. Detta kan hjälpa organisationen att identifiera områden där ledarna behöver utveckla sitt beteende.

Konstruktiv feedback