Lås upp medarbetarnas potential: Kraften i självinsikt på arbetsplatsen


Självinsikt är ett viktigt verktyg som kan hjälpa anställda att bli mer effektiva och framgångsrika på arbetsplatsen. Den kan hjälpa dem att utveckla bättre kommunikationsförmåga, bättre relationer med kollegor och bättre problemlösningsförmåga. I veckans brev skriver vi om fördelarna med självinsikt på arbetsplatsen, hur den kan hjälpa både medarbetare och ledare samt hur man kan utveckla självinsikten.

Introduktion till självinsikt på arbetsplatsen

Självinsikt är förmågan att känna igen och förstå sina egna känslor och sitt eget beteende samt hur de påverkar omgivningen. Det är en viktigt att utveckla denna färdighet på arbetsplatsen eftersom den kan hjälpa de anställda att bättre förstå sina egna styrkor och utvecklingsområden samt förstå kollegors styrkor och utvecklingsområden.

Självinsikt kan hjälpa medarbetare att bli bättre kommunikatörer, att arbeta effektivare med andra och att lösa konflikter lättare. Det kan också hjälpa medarbetare att utveckla bättre färdigheter för att hantera stress och svårigheter. Dessutom kan självinsikt hjälpa anställda att bli bättre ledare och chefer. En ledare behöver alltid i första hand förstå sig själv.

Fördelarna med självinsikt på arbetsplatsen

Självinsikt kan också hjälpa medarbetarna att bättre förstå sina kollegor och dynamiken på arbetsplatsen. Den kan också hjälpa medarbetare att utveckla bättre problemlösningsförmåga. När medarbetarna är medvetna om sina egna känslor och beteenden kan de lättare identifiera potentiella problem och utveckla lösningar.

När medarbetarna även är medvetna om sina egna känslor och beteenden kan de lättare identifiera potentiella utlösande faktorer och utveckla strategier för att hantera dem. Detta kan hjälpa dem att bli bättre på att hantera stress och svåra situationer på arbetsplatsen.

Feedback utvecklar självinsikt i team

Skapa en kultur där feedback är naturligt och någonting som hjälper medarbetaren att utvecklas. För att detta ska ske behöver vi lämna tankarna om att feedback handlar om åsikter, kritik eller smicker. Att ge feedback handlar om att se situationen utifrån vad som hände, vilket resultat handlingarna gav och vad konsekvenserna blev. Medarbetaren kommer då att öka sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och använda misstag som möjligheter att lära och växa.

5 beprövade steg för att ge och ta emot konstruktiv feedback

Be om lov

Att be om lov gör en enorm skillnad. Ett enkelt ”Hej, har du en stund för lite snabb feedback?” hjälper mottagaren att bli mentalt redo för samtalet, vare sig den är positiv eller negativt.

Beskriv vad du observerat

Använd specifika exempel och undvik att vara dömande. ”Du är inte så engagerad på möten” är inte lika effektivt som ”På mötet med Tina igår märkte jag att du inte var så aktiv. Jag saknade frågor och förslag från din sida.” Kom ihåg, om du inte kan vara konkret är det inte dags för feedback!

Beskriv inverkan

Beskriv den inverkan personens beteende får. Att säga, ”Jag märkte att diskussionen inte tog fart på mötet” är mycket mer effektivt än ”Du uppfattas som ointresserad.” Påståenden som ”Det fick mig att uppleva” och ”Jag märkte att” är svårare att argumentera med och förhindrar att feedbacken övergår till debatt.

Pausa

När du har sagt ditt, pausa. Invänta den andra personens reflektion. Ge hen tid att tänka igenom vad du har sagt och respondera på det. Om personen själv kommer till insikt och kommer fram till en lösning kommer också förändringen att vara större.

Bestäm ett nästa steg

Be personen komma med förslag på förändring. Ge även ett par praktiska förslag (helst bara ett eller två) på hur personen kan göra i framtiden. Säkerställ att de första stegen för att förbättra situationen är överenskomna. Boka alltid in en uppföljning inom en snar framtid.

Verktyg som utvecklar självinsikt

Extended DISC

Extended DISC hjälper individer att identifiera sina styrkor, utvecklingsområden och sin kommunikationsstil. Genom att förstå hur olika beteendestilar interagerar kan medarbetarna lära sig hur de själva bäst interagerar med andra och även öka förståelsen för andras beteendestilar.

Detta hjälper dem att anpassa sin kommunikationsstil därefter, vilket leder till bättre relationer.  Extended DISC stödjer också medarbetarna och ledarna att förstå hur deras beteende påverkar resultaten i olika situationer. De kommer att förstå vilken inverkan deras beteende har på andra och att utveckla strategier för att hantera sina beteende mer effektivt. I slutändan hjälper Extended DISC individer att bli mer medvetna om sitt eget beteende och att fatta bättre beslut som leder till framgång både för dem själva och teamet.

FinxS 360° Feedback

360° Feedback kan användas för att samla feedback om den nuvarande kulturen från en mängd olika intressenter, inklusive anställda, chefer och ledare. Att mäta grundprinciper för ledarskapet kan vara en utmaning. FinxS 360° Feedback ger återkoppling på hur era ledare speglar er kultur. Skräddarsy frågeformuläret och få fram återkoppling på hur era ledare efterlever företagets värderingar och kultur.

Syftet med FinxS 360° Feedback är att mäta och skapa förståelse för beteenden, attityder och kompetenser samt att få en gapanalys mellan självbild och andras upplevelse. Återkopplingen är inte en persons åsikt utan speglar en bredare uppfattning och ger en klar återkoppling på hur personens beteende uppfattas av andra. Den ger även en tydlig karta för utveckling.