Håll säljarnas motivation stark och säljresultaten höga i sommarvärmen!


Vår erfarenhet är att sommaren ofta innebär flera distraktioner för säljare och när viktiga beslutsfattare är på semester och möjligheter att hitta nya potentiella kunder minskar upplever många säljare en minskad motivation att sälja.

Under sommarperioden kan säljare möta olika utmaningar.

Här är några vanliga utmaningar som säljare kan stöta på:

 • Semestertider: Många tar ledigt och är bortresta under sommaren. Det kan vara svårt att nå potentiella kunder och boka möten eftersom beslutsfattare och nyckelpersoner är på semester. Detta kan resultera i en minskning av försäljningsmöjligheterna och säljarnas motivation kan påverkas negativt av att möta fler avslag eller ha färre framgångsrika interaktioner.
 • Låg efterfrågan: Vissa branscher eller produkter kan uppleva en minskad efterfrågan under sommaren. Prioriteringar kan skifta och budgetar kan vara begränsade. Detta kan göra det svårare för säljare att generera nya affärsmöjligheter och göra avslut. Den minskade aktiviteten kan leda till en känsla av stagnation och kan påverka säljarnas motivation och försäljningsresultat.
 • Avbrott och distraktioner: Sommaren innebär ofta semestertider, utomhusaktiviteter och andra distraktioner. Säljare kan kämpa med att behålla fokus och produktivitet när det finns lockande möjligheter till ledighet och avkoppling. Dessa distraktioner kan påverka säljarnas motivation och prestationer negativt.
 • Interna förändringar: Företag kan också genomföra interna förändringar under sommarmånaderna, som omstruktureringar eller personalbyten. Säljare kan möta osäkerhet eller förändringar i säljprocessen, målen eller teamets dynamik. Dessa förändringar kan påverka säljarnas motivation och deras förmåga att anpassa sig till de nya förhållandena.
 • Konkurrens: Trots att vissa branscher kanske upplever en generellt lägre aktivitet under sommaren kan konkurrensen vara intensiv. Andra företag kan vara aktiva och försöka utnyttja marknadsutrymmet under den här tiden. Säljare kan möta ökad konkurrens och ett behov att sticka ut och behålla sin motivation trots motståndet.

Så hur kan vi motivera säljare under lågsäsong?

Enligt Frank V. Cespedes i Harward Business Review så överskattar de flesta försäljningschefer den tid de tror att de lägger på att coacha sina säljare. Även när de tar sig tid är vanligtvis deras möten med säljarna begränsade till att diskutera resultat och förväntade affärer. Men det är inte coachning!

Att coacha säljare handlar om att tydliggöra relevanta beteenden och förstå skillnaden mellan motivation och kompetens.

Att motivera säljare under lågsäsong kan vara utmanande, men det finns flera åtgärder en organisation kan vidta för att hålla säljarna engagerade och motiverade. Här är några förslag:

 • Tydliga mål och förväntningar: Kommunicera klara och realistiska mål och förväntningar för säljarna under lågsäsongen. Detta hjälper dem att fokusera på vad som behöver uppnås och ger en känsla av riktning.
 • Utbildning och utveckling: Erbjud kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter för säljarna, även under lågsäsongen. Det kan vara i form av workshops, träningssessioner eller tillgång till online-resurser. Detta hjälper säljarna att förbättra sina färdigheter och behålla motivationen genom att ha en känsla av framsteg och tillväxt.
 • Uppmuntra till samarbete och teamarbete: Skapa en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö där säljarna kan stödja varandra och dela sina erfarenheter. Genom att främja teamarbete och belöna teamprestationer kan säljarna känna sig mer engagerade och motiverade.
 • Belöningar och incitament: Erbjud incitament och belöningar som är specifika för lågsäsongen för att hålla upp motivationen hos säljarna. Det kan vara bonusprogram, tävlingar eller belöningar som är kopplade till prestationer under just lågsäsongen.
 • Ge feedback och erkännande: Ge regelbunden feedback och erkännande till säljarna för deras insatser och prestationer. Detta hjälper till att bygga motivation och uppmuntrar till fortsatt engagemang.
 • Flexibilitet och balans: Erbjud flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsarrangemang för att hjälpa säljarna att upprätthålla en bra balans mellan arbete och privatliv. Detta kan inkludera möjligheten till deltidsarbete, flexibla scheman eller arbete på distans om det är möjligt.
 • Utmana och variera arbetsuppgifter: Ge säljarna olika och utmanande arbetsuppgifter för att undvika monotoni och bidra till deras motivation. Det kan inkludera projektarbete, att utforska nya marknader eller att arbeta med nya produkter eller tjänster.

Kompetensutveckling med FinxS Säljbedömning

FinxS Säljbedömning är ett mycket effektivt verktyg och stöd för säljcoaching. Bedömningen är utformad för att stärka och effektivisera lärande och identifiera styrkor och svagheter i 18 kritiskt viktiga säljkompetenser. Några sätt på vilka verktyget kan användas för att främja kompetensutveckling hos säljarna:

 • Identifiera styrkor och utvecklingsområden: Genom att använda säljbedömningen fåra man en objektiv bedömning av säljarnas kompetenser och färdigheter. Verktyget identifierar säljarnas styrkor och utvecklingsområden inom olika delar av säljprocessen, såsom prospektering, förhandlingsteknik, relationsbyggande, presentationsförmåga osv. Med en klar bild av sina styrkor kan säljarna använda dem till sin fördel och genom att fokusera på utvecklingsområden kan de målinriktat arbeta på att förbättra sina utvecklingsområden.
 • Skapa individuella utvecklingsplaner: Med hjälp av säljbedömningen kan man skapa individuella utvecklingsplaner för varje säljare. Verktyget ger insikter om vilka specifika områden som behöver förbättras för varje individ. Utifrån dessa insikter kan man utforma anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram för att stärka säljarnas kompetenser. Det kan inkludera träningsprogram, workshops, coaching eller mentorskap som är inriktade på att förbättra säljarnas färdigheter och kunskaper inom de identifierade områdena.
 • Mätbara mål och uppföljning: Genom att använda säljbedömningen kan man sätta upp mätbara mål för att utveckla säljarnas kompetenser. Det kan vara att öka deras förmåga att konvertera leads till kunder, förbättra kundrelationer eller öka försäljningsvolymen. Genom att ha tydliga mål kan säljarna ha en riktning att sträva efter och det blir möjligt att mäta framsteg över tid. Regelbunden uppföljning och återkoppling baserat på verktygets resultat hjälper till att hålla säljarna motiverade och på rätt spår.
 • Utbildnings- och utvecklingsresurser: Säljbedömningen ger också insikter om vilka specifika färdigheter och kunskaper som behöver förstärkas. Baserat på dessa insikter kan man tillhandahålla relevanta utbildnings- och utvecklingsresurser för säljarna. Det kan vara interna eller externa utbildningsprogram, workshops, onlinekurser, litteratur eller föreläsningar som fokuserar på att förbättra de specifika kompetenserna hos säljarna. Genom att tillhandahålla rätt resurser kan säljarnas kompetenser utvecklas och förbättras på ett strukturerat sätt.

Genom att använda FinxS Säljbedömning kan organisationer skapa en strukturerad och individanpassad strategi för att förbättra kompetensutvecklingen.